ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                                                                                              Директор  Довжанської гімназії                                           М.Ковач

ПОЛОЖЕННЯ

про учнівське самоврядування

Довжанської гімназії 

Сучасні умови розвитку суверенної, демократичної, правової держави вимагають формування якісно нового громадянина, здатного включитися в демократичні процеси, його адаптації до вимог сьогодення з урахуванням світових стандартів та зразків, підготовки до самостійного життя та використання свого потенціалу в інтересах суспільства, держави. Важливою складовою у вирішенні цих проблем є учнівське самоврядування, яке створюється і діє в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, і є створене у нашій школі на основі цього Положення.

  Дане Положення регламентує діяльність учнівського самоврядування Довжанської гімназії.

  Самоврядування — один з атрибутів демократичного устрою суспільства. Загальний зміст його зрозумілий, термін сталий і не викликає необхідності його тлумачення з різних позицій.

  Механізм втілення принципу самоврядування у практичній діяльності як за формами, методами, змістом, так і за рівнями та ступенем реалізації оцінюється неоднозначно і є обгрунтованим практичним досвідом.

1.     Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування у Довжанській гімназії, як процес організації учнями життєдіяльності свого колективу, керується Конституцією України, Законами України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Положенням «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Положенням про учнівське самоврядування» .

1.2. Учнівське самоврядування школи базується на демократичних засадах у поєднанні з національними та загальнолюдськими принципами і спрямоване на:

— формування і розвиток соціально активної особистості, виховання патріота   суверенної України з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;

— забезпечення і захист прав інтересів учнів , підвищення у них інтересу до знань;

— розвиток здібностей обдарованих учнів  відповідно до їх нахилів;

— пропаганду здорового способу життя;

— запобігання негативним проявам в учнівському середовищі;

— організацію дозвільно-розважальної діяльності;

— створення творчих дитячих та молодіжних об’єднань за інтересами.

1.3. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються чинним законодавством України, рішеннями органів управління освіти, у підпорядкуванні яких перебуває школа, Статутом школи та цим Положенням.

1.4. Учасниками учнівського самоврядування можуть бути всі учні 5-9 класів школи.

2.     Структура і організація роботи учнівського самоврядування

2.1. Початковий ступінь учнівського самоврядування школи здійснюється на рівні класу,  вищий — на рівні школи.

    2.2. Учнівське самоврядуванн має  форму: учнівський комітет. Він є представницьким та розпорядчим органом учнівського самоврядування в школі.

Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори (конференція), де обирається голова учкому, затверджується Положення про учнівське самоврядування навчального закладу. Загальні збори (конференція) проводяться не рідше одного разу на рік.

Порядок формування учкому:

-на початку кожного навчального року проходить загальношкільна конференція, на якій відкритим голосуванням обирається голова учнівського самоврядування школи; у класних колективах 5-9-го класів проходять вибори старост класів  та представників до загальношкільного учкому , які за посадою є членами комісій учнівського комітету школи

Склад учнівського комітету:

до складу учнівського комітету школи входять представники 5-9 класів та  старости учнівських колективів 5-9 класів

  На першому засіданні учкому обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт комісій; члени учкому обирають таємним або відкритим голосуванням заступника голови учкому, секретаря та  голів комісій учкому

     2.3. Виконавчі органи учкому:

виконавчими органами учнівського комітету є комісії, які утворюються з метою організації виконання рішень учкому та є органами учнівського самоврядування

Порядок формування:

на засіданні учнівського комітету затверджуються перелік та обов’язки робочих органів — комісій. На цьому ж засіданні оголошується конкурс на заміщення посад голів комісій, терміни проведення (2 тижні) та порядок підбиття підсумків конкурсу. У конкурсі мають право брати участь учні, які бажають працювати в тій чи іншій комісії, вони висувають свої кандидатури, розробляють програму діяльності відповідної комісії  на засідання учкому. На засіданні учкому його члени розглядають кандидатури та проекти їх діяльності та приймають відповідні рішення про призначення керівників комісій та їх членів, а також затверджують плани роботи комісій. Новопризначені керівники (голови комісій) самостійно підбирають кандидатури виконавців, з якими вони мають бажання працювати та реалізовувати затверджені плани роботи.

Виконавчий орган учнівського самоврядування у школі обирається терміном на один рік.

Примітки:

за рішенням учнівських колективів термін повноважень учнівського комітету може бути встановлений на два роки

2.4. Кількісний склад виконавчого органу учнівського самоврядування комітету  визначається пропорційно від кожного класу, це  залежить від кількості учнів у класах.

2.5. Виконавчий орган учнівського самоврядування обирає  заступника, секретаря та створює підрозділи (комісії):

1.Комісія  освіти і навчання

2.Комісія інформації (прес-центр)

3.Комісія  корисних справ

4.Комісія дисципліни, праці та порядку    

5.Комісія  здоров’я, спорту та відпочинку

6.Старостат (класні комісії) та планує свою діяльність.

7. Милосердя

2.6. Кількість комісій, їх назви, коло обов’язків та завдання визначає виконавчий орган учнівського самоврядування за погодженням з адміністрацією навчального закладу. Кожний підрозділ на першому організаційному засіданні  планує свою роботу. Засідання підрозділів проводяться не рідше одного разу на місяць.

      2.7. Повноваження учнівського комітету:

учнівський комітет школи розглядає та вирішує такі питання:

-організація та проведення загальношкільних заходів;

-заохочення та нагородження кращих учнів школи (за певні досягнення в навчанні, при проведенні предметних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань за активну участь у громадській роботі тощо);

-організація чергування по школі (спільно з директором школи);

-затвердження єдиних режимних правил школи (спільно з директором школи);

-затвердження єдиних правил поведінки учнів (спільно з директором школи);

-проведення заходів з метою підтримання відповідного санітарного стану школи, її території (спільно з директором школи);

Перелік питань, що належить до компетенції виконавчого органу учнівського самоврядування та план роботи узгоджується з адміністрацією школи. Засідання учкому проходять за участю директора школи чи представника адміністрації школи.

     2.8. Голова виконавчого органу учнівського самоврядування (голова учкому) очолює учнівський комітет школи, координує роботу підрозділів, проводить засідання активу, головує на його засіданнях, підписує всі рішення учкому, організовує їх виконання, здійснює контроль за виконавчою дисципліною, представляє весь учнівський колектив школи (в адміністрації, при проведенні загальношкільних заходів і т. д.), є членом педагогічної ради навчального закладу та бере участь в її роботі, де обговорюються питання учнівського самоврядування, проблемні питання життя учнівського колективу та окремих учнів (вихованців), нагороджує нагородами учкому, звертається з відповідними пропозиціями до адміністрації навчального закладу, батьківського комітету та опікунської ради.

Примітки:

-у випадку неможливості виконанням головою його обов’язків, скликається загальношкільна конференція, на якій  обирається новий голова учкому з числа членів учкому школи.

2.9. Заступник голови виконавчого органу учнівського самоврядування організовує діяльність підрозділів, контролює виконання рішень та інформує про це членів учнівського самоврядування, у разі відсутності голови виконує його обов’язки.

2.10. Секретар виконавчого органу учнівського самоврядування веде протоколи засідань, здійснює ведення документації (план роботи, плани проведення заходів тощо).

Секретар має право:

— звертатися з пропозиціями до адміністрації навчального закладу та педагогічної ради;

— опротестувати у вищому органі учнівського самоврядування будь-які дії структурних підрозділів учнівського самоврядування, якщо вони обмежують його права, принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей підрозділу учнівського самоврядування;

— на користування навчально-виробничою, матеріально-технічною та спортивною базами з метою реалізації планів роботи органів учнівського самоврядування;

— на проведення масових заходів за погодженням та підтримкою адміністрації та педагогічного колективу навчального закладу. Виконавчий орган учнівського самоврядування розробляє права і обов’язки кожного підрозділу самоврядування і узгоджує їх з адміністрацією навчального закладу.

Примітка:

Голови комісій учкому можуть оголосити конкурс серед учнів 5-9-го класів на заміщення посад заступника чи секретаря  учкому школи  (положення про проведення конкурсу та терміни проведення конкурсу затверджуються на засіданні учкому). За підсумками конкурсу проводиться засідання учкому, на якому обираються заступник голови чи секретар учкому .

2.11. Члени органів учнівського самоврядування зобов’язані бездоганно виконувати вимоги до учасника навчально-виховного процесу, які передбачені Положенням про загальноосвітній навчальний заклад; бути учасниками у всіх добродійних справах, захищати честь свого закладу та інтереси його учнів.

2.12. Позбавлення членства в органах учнівського самоврядування допускається у випадках, якщо член виконавчого органу учнівського самоврядування:

— порушує правила внутрішнього розпорядку;

— несистематично виконує свої обов’язки;

— вибуває з навчального закладу.

У разі кількісної зміни в органах учнівського самоврядування учні (вихованці) повинні протягом десяти днів обрати іншого члена з того ж первинного осередку.

    2.13.Рішення учкому:

приймаються на засіданнях учнівського комітету та є обов’язковими для виконання всіма учнівськими колективами. Рішення учкому оформлюються у вигляді рішень зборів чи засідань, розпоряджень, наказів. Як правило, усі розпорядження та накази учкому приймаються спільно учнівським комітетом і директором школи.

Засідання учкому проходять один раз на місяць, а також за необхідністю.   

3.     Педагогічний колектив і учнівське самоврядування

Педагогічний колектив, керівництво навчального закладу сприяють організації і вдосконаленню учнівського самоврядування, надають необхідну інформацію про організацію навчально-виховного процесу, співпрацюють у вирішенні всіх питань життя колективу, надають учнівському активу всебічну допомогу.

3.1. Засідання виконавчого органу учнівського самоврядування проводиться не більше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на засіданні присутні дві третини його членів.

3.2. На засідання виконавчого органу учнівського самоврядування можуть запрошуватись керівники первинних осередків, учні (за необхідністю), вчителі, представники адміністрації навчального закладу. батьки.

3.3. Гласність учнівського самоврядування забезпечується шляхом оперативного доведення інформації про прийняті рішення через керівників первинних осередків та висвітленням цих питань чере

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше